Disclaimer

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55 aan de leden, ouder(s)/verzorger(s) van leden, alsmede andere geïnteresseerden.

De inhoud van de site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Ondanks dat Uitsmijters '55 de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Uitsmijters '55 niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik en interpretatie van deze informatie.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Utsmijters '55 zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en Uitsmijters '55 is derhalve ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites of bronnen.

Uitsmijters '55 kan in voorkomende gevallen informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina's, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Privacy

Bescherming Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Europese richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden. In Nederland is deze wet bekend onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Honk- en Softbalvereniging Uitsmijters ’55 heeft in het kader van deze wet haar privacy beleid aangescherpt. Er is een Privacy Policy opgesteld waarin staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doel en hoe de opslag en de beveiliging is geregeld.

In dit Privacy Statement leggen we op transparante wijze uit welke personen en instanties, binnen en buiten de vereniging Uitsmijters ’55, betrokken zijn bij de opslag en het verwerken van de persoonsgegevens, die door onze leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties aan ons beschikbaar zijn gesteld.


Volgens de AVG hebben alle personen, die wij in onze administratie hebben geregistreerd, het recht op inzage en wijziging van de persoonsgegevens, die zij aan Uitsmijters ’55 beschikbaar hebben gesteld. Bij Uitsmijters ’55 kan dat op twee manieren:

  • Via Mijn Uitsmijters ’55

  • Via de KNBSB Competitie App.

Via bovenstaande methoden komen de door de eigenaar ingevoerde wijzigingen of correcties in de ledenadministratie van Uitsmijters ’55 terecht. De ledenadministrateur krijgt hiervan een melding. Mochten er bij de ledenadministrateur twijfels zijn over de herkomst van de wijzigingen, dan wordt direct contact opgenomen met de eigenaar van de gegevens. 
 Uitsmijters ’55 doet er binnen haar vermogen alles aan zich aan de wet te houden en de privacy van haar leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties te beschermen.

Bescherming van de privacy binnen onze vereniging is ook een vorm van onderling respect. Niemand wil dat zijn persoonsgegevens op straat komen te liggen. Uitsmijters ’55 vertrouwt er daarom op dat alle leden en vrijwilligers altijd zorgvuldig en integer omgaan met de persoonsgegevens van clubgenoten. 
Hieronder is te lezen hoe wij de bescherming van persoonsgegevens regelen in onze relatie met de KNBSB, welke bedrijven betrokken zijn bij de opslag en verwerking van persoonsgegevens en welke vrijwilligers binnen onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens. 
 Uitsmijters ’55 Privacy Policy

KNBSB

Spelende leden en niet-spelende leden (dit zijn functionarissen die de sport zelf niet beoefenen, maar wel direct betrokken zijn bij de sportbeoefening, zoals coaches, teammanagers, bestuursleden en wedstrijdsecretarissen) worden bij inschrijving als lid van Uitsmijters ’55 tevens automatisch lid van de Koninklijke Baseball en Softball Bond (KNBSB). De aan Uitsmijters ’55 opgegeven persoonsgegevens van deze zogenoemde bondsleden worden, exclusief de betaalgegevens, automatisch doorgegeven aan de KNBSB. Bondsleden zijn aan de KNBSB contributie verschuldigd. Deze contributie wordt voor Uitsmijters ’55 -leden door Uitsmijters ’55 voldaan. 
De KNBSB heeft een eigen privacybeleid. Uitsmijters ’55 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die het gevolg is van misbruik of lekken van persoonsgegevens door of via de KNBSB. 


KNBSB Privacy Policy

Gegevensverwerking

Banster online ledenadministratie

Uitsmijters ’55 maakt voor de ledenadministratie en facturatie gebruik van de online ledenadministratie Banster. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een door Banster beheerde en beveiligde omgeving. De medewerkers van Uitsmijters ’55, die daarvoor door het bestuur zijn geautoriseerd, hebben via een beveiligd (gebruikersnaam, wachtwoord) internetportaal toegang tot deze persoonsgegevens.

Banster garandeert middels haar Algemene voorwaarden dat zij alle gangbare maatregelen neemt voor de bescherming van de gegevens. Daarbij moet gedacht worden aan regelmatig updaten van de software, het regelmatig maken van back-ups en het versleutelen van de opgeslagen data.

Uitsmijters ’55 heeft een verwerkingsovereenkomst met Banster afgesloten.

KNBSB/Sportlink

De KNBSB en iedere aangesloten vereniging, dus ook Uitsmijters ’55, maakt voor de bondsadministratie gebruik van het systeem Sportlink. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een door Sportlink beheerde en beveiligde omgeving. De medewerkers van Uitsmijters ’55, die daarvoor door het bestuur zijn geautoriseerd, hebben via een beveiligd (gebruikersnaam, wachtwoord en captcha-code) internetportaal toegang tot deze persoonsgegevens.

Sportlink garandeert middels haar Standaardvoorwaarden voor Verenigingen dat zij alle gangbare maatregelen neemt voor de bescherming van de gegevens. Daarbij moet gedacht worden aan regelmatig updaten van de software, het regelmatig maken van back-ups en het versleutelen van de opgeslagen data. Artikel 9 van deze voorwaarden geldt als een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

E-mail nieuwsbrief

Voor het opstellen en distribueren van haar nieuwsbrief Short Stop maakt Uitsmijters ’55 gebruik van de automatiseringsdient MailChimp. Van alle nieuwsbriefabonnees worden roepnaam, achternaam en e-mailadres bij MailChimp opgeslagen.

Met alle personen, die in onze administratie zijn geregistreerd, heeft Uitsmijters ’55 een sociale of zakelijke band. In de nieuwsbrief wordt onder meer door het bestuur informatie verstrekt, die relevant is voor de relatie met die personen. Alle leden, vrijwilligers, donateurs en relaties worden daarom bij inschrijving in de Uitsmijters ’55-ledenadministratie automatisch ingeschreven als nieuwsbriefabonnee. Abonnees, die zich via de website of nieuwsbrief inschrijven, worden niet opgenomen in de ledenadministratie. De persoonsgegevens blijven bij MailChimp opgeslagen, totdat de abonnee zich heeft uitgeschreven.

Nieuwsbriefabonnees kunnen zich via de nieuwsbrief met de daarvoor aanwezige link uitschrijven. Uitschrijven als nieuwsbriefabonnee betekent niet automatische uitschrijving uit de Uitsmijters ’55-ledenadministratie. Omgekeerd wordt bij het uitschrijven uit de Uitsmijters ’55-ledenadministratie niet automatisch het abonnement op de nieuwsbrief beëindigd. MailChimp hanteert strikte regels op het gebied van de beveiliging van persoonsgegevens, die zijn vastgelegd in haar Privacy Policy. Deze Privacy Policy geldt als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

Digitaal Archief

Ter ondersteuning van de activiteiten van de bestuurs- en kaderleden beschikt Uitsmijters ’55 over een centraal digitaal archief (Google drive). In dit archief zijn documenten opgeslagen, die van belang zijn voor het besturen van de vereniging en/of bewaard dienen te worden voor het nageslacht. Deze documenten kunnen persoonsgegevens bevatten. De documenten zijn toegankelijk via een beveiligde (gebruikersnaam en wachtwoord) Google account. Alleen kaderleden, die daartoe door het bestuur zijn geautoriseerd hebben toegang tot het archief.

Sportlink Standaardvoorwaarden * MailChimp Privacy * Algemene Voorwaarden Google

Medewerkers

De organisatie van Uitsmijters ’55 bestaat volledig uit vrijwilligers. Een aantal van deze vrijwillige medewerkers heeft voor het uitoefenen van hun functie toegang nodig tot de persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers, donateurs en relaties. Het betreft de volgende functies: bestuursleden, commissieleden en ledenadministrateur en systeembeheerder.

Functionarissen kunnen toegang tot de persoonsgegevens aanvragen bij het bestuur ( secretaris@uitsmijters55.nl ). De aanvraag dient vergezeld te gaan van een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Na goedkeuring geeft het bestuur de systeembeheerder opdracht de betreffende functionaris op te nemen in het gebruikersregister van Banster en/of Sportlink.

De systeembeheerder koppelt de gebruiker aan een bij de functie passend profiel. In dit profiel is vastgelegd welke systeemfuncties en welke gegevens in Banster / Sportlink kunnen worden gebruikt. De systeembeheerder van Uitsmijters ’55 is verantwoordelijk voor het beheer van het gebruikersregister en bijbehorende bevoegdhedenschema's (profielen). Naast de systeembeheerder heeft alleen de secretaris van de vereniging toegang tot deze informatie.

Medewerkers die langer dan zes maanden achtereen geen gebruik hebben gemaakt van hun toegang of de functie niet meer vervullen, worden door de systeembeheerder uit het gebruikersregister verwijderd.

Voor teambegeleiders gelden de onderstaande regels.

Uitsmijters ’55 Geheimhoudingsverklaring

Teambegeleiders

Teambegeleiders (coaches, teammanagers, teamcoördinatoren en contactouders) hebben voor de communicatie met hun teamleden persoonsgegevens nodig. Het gaat dan meestal om roepnaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Teambegeleiders kunnen deze gegevens zelf opvragen bij de teamleden of ouders/verzorgers van jeugdleden. Hiermee geven de betreffende leden of ouders/verzorgers impliciet toestemming voor het gebruik van de gevraagde persoonsgegevens. Teambegeleiders kunnen de persoonsgegevens ook aanvragen bij de ledenadministratie. De ledenadministrateur zal de gegevens pas leveren nadat de teambegeleider een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. De ledenadministrateur zal niet meer persoonsgegevens beschikbaar stellen dan die voor het doel nodig zijn. Het spreekt voor zich dat de teambegeleider zich strikt dient te houden aan de in de geheimhoudingsverklaring opgenomen bepalingen. Alleen de secretaris en de ledenadministrateur van de vereniging Uitsmijters ’55 zijn bevoegd persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Andere verenigingsfunctionarissen, die uit hoofde van hun functie inzage hebben in de persoonsgegevens, mogen dat op grond van hun geheimhoudingsverklaring niet!

Teambegeleiders die voor de communicatie met de (ouders/verzorgers van) teamleden gebruik maken van systemen of apps als “Teamers” of “WhatsApp”, dienen zich hierbij zelf te registreren en moeten ook de betrokken (ouders/verzorgers van) teamleden vragen dit te doen. Hiermee verklaren zij akkoord te gaan met de voorwaarden en privacy regels van de desbetreffende provider. Uitsmijters ’55 beschouwt het gebruik van deze apps als privé-initiatieven, die buiten haar Privacy Policy vallen. Uitsmijters ’55 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die het gevolg is van misbruik of lekken van gegevens door of via dergelijke providers.

Uitsmijters ’55 adviseert haar leden bij het in gebruik nemen van genoemde communicatiemiddelen vooraf altijd goed de voorwaarden en de privacyregels te bestuderen.

Clubmedia

Onder de 'clubmedia' worden hier verstaan de website www.uitsmijters55.nl , de officiële Facebook pagina en de nieuwsbrief 'SHORT STOP'.

Het beleid van Uitsmijters ’55 is dat in de clubmedia geen persoonsgegevens worden vermeld, die herleidbaar zijn naar een specifiek lid. Uitzondering op deze regel is de persoonsinformatie op b.v. de contact pagina van de website van functionarissen zoals:

  • Bestuursleden

  • Commissieleden

  • Teambegeleiders

De vermelding van de persoonsgegevens van bovengenoemde functionarissen is altijd met goedkeuring van de betreffende persoon.

Foto’s die gepubliceerd worden via de clubmedia van Uitsmijters ’55 zijn puur bedoeld ter promotie van de honk- en softbalsport en voor promotie van de vereniging Uitsmijter ’55. Het betreft hier foto’s van wedstrijden of clubevenementen. Afgezien van dit gerechtvaardigd belang is in de meeste gevallen identificatie niet mogelijk zonder evenredige inspanning. Het gaat in dit geval dus niet om persoonsgegevens en valt derhalve niet onder de wet AVG. Wel geldt voor deze publicaties het Nederlandse portretrecht.

Het Nederlandse portretrecht

M.b.t. portretrecht en privacy houdt Uitsmijters '55 zich aan de wettelijke regelgeving. Portretrecht geeft de geportretteerde onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie. Dit is het geval indien de geportretteerde door publicatie in zijn of haar belangen wordt geschaard. Uitsmijters '55 zal bij de publicatie van foto's en informatie, zoals verslaggeving van b.v. wedstrijden, alle zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat privacy gevoelige informatie openbaar wordt. Leden, ouder(s)/verzorger(s) van leden hebben altijd het recht om van de vereniging te eisen, dat een foto of publicatie wordt verwijderd van de website. Voor meer informatie m.b.t. portretrecht vindt u hieronder een column door Manisha Sabajo van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

Column door Manisha Sabajo van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

Image

potretrecht

Het zal je maar overkomen: je zit rustig voor de televisie en opeens zie je jezelf in een reclame van een bedrijf waarmee je niet geassocieerd wil worden. Of je loopt in de supermarkt langs de tijdschriften en daar sta je opeens op de voorpagina. Kunt u hier iets tegen doen? Dat kan als u een beroep kunt doen op het zogenoemde portretrecht.

Wat is een portret?

Allereerst moet worden vastgesteld of er sprake is van een portret. Wat dat is, staat niet met zoveel woorden in de wet. In ieder geval valt een afbeelding waarop het gelaat te zien is, onder een portret. Maar ook wanneer slechts een deel van het gelaat zichtbaar is, kan er sprake zijn van een portret. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat je ook iemand kan herkennen aan de karakteristieke lichaamshouding en de context of de omgeving waarin iemand wordt afgebeeld. Wel moet het gaan om een afbeelding; een beschrijving in woorden is geen portret.

Het Portretrecht

Op grond van de Auteurswet bestaan er twee soorten portretten: portretten die zijn gemaakt in opdracht van de geportretteerde en portretten die niet in opdracht gemaakt zijn. Wanneer een portret in opdracht is gemaakt, heeft de geportretteerde de bevoegdheid om het portret te kopiëren. De maker mag het portret alleen publiceren met toestemming van de geportretteerde. Voor niet in opdracht gemaakte portretten, geldt dat een publicatie niet is geoorloofd, voor zover er sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde.

Redelijk belang

Wanneer is er sprake van een redelijk belang? Dit kan op grond van twee rechtsgronden: prestatiebescherming of een zedelijk belang. Er is sprake van prestatiebescherming als de geportretteerde een zogenaamde verzilverbare populariteit heeft. Hiervan is sprake als de geportretteerde geld had kunnen vragen voor de exploitatie van zijn foto. Denk daarbij aan professionele modellen en BN-ers. De rechtsgrond van een zedelijk belang heeft te maken met het recht op bescherming van je privéleven. Een inbreuk op dit recht kan het geval zijn wanneer de foto's gemaakt zijn in een zeer intieme situatie, of als er sprake is van gevaarzetting, of indien er in de foto bloot te zien is of de context van de publicatie minachtend is. Een ander zedelijk belang is ongewenste associatie met een product, bijvoorbeeld doordat je portret wordt gebruikt in een reclame. Wanneer u al toestemming hebt gegeven voor de publicatie, kan er later geen redelijk belang meer worden ingeroepen hiertegen.

Belangenafweging

Een beroep op het portretrecht door de geportretteerde, betekent een beperking van de uitingsvrijheid van degene die het portret wil publiceren. Daarom moet er een belangenafweging worden gemaakt tussen enerzijds uw belang bij het inroepen van uw portretrecht en anderzijds het belang van de ander om het portret te publiceren. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere: de aard en duur van de inbreuk, karakter van de foto, de bekendheid van de geportretteerde, de context en het maatschappelijk belang van de publicatie.

Conclusie

Op basis van bovenstaande is de conclusie: ja, u kunt wat aan uw foto op de voorpagina doen. In de situatie dat het portret niet in opdracht is gemaakt van de geportretteerde moet er wel sprake zijn van een redelijk belang dat zwaarder weegt dan de uitingsvrijheid van het tijdschrift.

U55 CONTACT

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nt. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 65,
7609 EB. Almelo
tel: 0648580071
E-mail: secretaris@uitsmijters55.nl

Sportveld:
Sportpark Ossenkoppelerhoek,
Maardijk 83c,
7606 KT Almelo
E-mail: info@uitsmijters55.nl

meer ...

U55 INFO

U55 NIEUWSBRIEF

Abonneer je op de SHORT STOP

Powered by MailChimp