Over ons !

Honk- en Softbalvereniging Uitsmijters ’55
KNBSB verenigingsnummer 178
Opgericht HB/SB: 01-06-1955
Nummer Kamer van Koophandel 40073214 Enschede

Al 69 jaar is de honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55 onlosmakelijk verbonden met Almelo en daarmee ook de oudste club uit het oosten van het land. Een stukje history van de club vind je hieronder.

Het aloude logo van Uitsmijters '55
Het nieuwe logo van Uitsmijters '55

Het verhaal van Uitsmijters '55

In 1954 kwamen enkele honkbalenthousiasten uit Amsterdam en Nijmegen door het lot in Almelo terecht. Onder hen waren de heren Oosterlaan, Westera en Verbeek, die bij De Hazenkamp in Nijmegen hadden gehonkbald en de Almelose huisarts Druyff, die bij VVVA in Amsterdam had gespeeld. Samen met enkele Almelo'rs legden zij de basis voor de honkbalvereniging Uitsmijters '55, die op 1 juni 1955 werd opgericht. De eerste ledenvergadering werd bezocht door 9 leden.

Het eerste bestuur bestond uit:

 • voorzitter: J.H. Druyff

 • secretaris: J. Oosterlaan

 • penningmeester: H. Emanuel

 • bestuurslid: G.J. Westera

Na emigratie van de heer Druyff naar Amerika, werd het voorzitterschap overgenomen door de heer J. Kist.
In oktober 1955 werd het eerste materiaal op basis van een huurkoopovereenkomst van het Bleesing Fonds aangeschaft. Het materiaal bestond uit:

 • 1 slaghout

 • 1 bal

 • 1 stel platen

 • 1 stel honken

 • 1 body protector catcher

 • 1 masker

 • 1 catcherhandschoen

 • 8 veldershandschoenen

De koopsom bedroeg 307,50 gulden , waarvan 107,50 gulden bij tekening van de akte en de rest in 20 achtereenvolgende maandelijkse termijnen van 10,00 gulden moest worden betaald. Vlotte betaling volgde kennelijk niet, want in maart 1956 werd door het Fonds gereclameerd, dat over januari, februari en maart geen betalingen werden gedaan.

De uit Amerika stammende honkbal (baseball) sport bleek in Nederland een matige belangstelling te trekken. De beginjaren waren dan ook heel moeilijk, temeer daar er in de onmiddellijke omgeving geen tegenstanders waren te vinden, zodat men voor wedstrijden alle mogelijke toernooi en afliep. Uit informatie van de Koninklijke Nederlandse Honkbalbond bleken er in het oosten geen honkbalclubs te bestaan. De sportvereniging D.O.S. 1937 in Vriezenveen zou wel bij de bond hebben geïnformeerd, doch tot daadwerkelijk honkbal was het daar niet gekomen. Ook waren er contacten geweest met personen uit Hengelo, Deventer en Apeldoorn, doch ook daar kreeg men honkbal niet van de grond. Uiteraard werd door de honkbalbond het initiatief in Almelo om tot een honkbalvereniging te komen gestimuleerd.

De zaak werd voortvarend aangepakt. Getracht werd de voetbalverenigingen voor dit spel te interesseren. Zo werd er o.m. een demonstratiewedstrijd op het Heracles-terrein georganiseerd. De animo bleef echter maar heel flauwtjes en stond in schril contrast met de verbetenheid, waarmee de weinige Uitsmijters volhielden. Aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Honkbalbond volgde. De bond zag de naam Uitsmijters niet zo zitten, gezien de andere betekenissen van dit woord. Zij verzocht dan ook een andere naam te kiezen. Hoe dit verder is gegaan vermeldt de geschiedenis niet, maar feit is, dat de naam Uitsmijters bleef bestaan.

Geoefend en gespeeld werd er op Het Sportpark. Ook werd er soms o.a. voor een toernooi uitgeweken naar een andere plek. Welwillende medewerking verleenden hierbij de voetbalvereniging Heracles, hockeyclub Almelo en de textielfabriek Ten Cate. De heer Kist, die de vereniging vele jaren leidde, toonde zich in die tijd een vurig pleitbezorger voor de in Almelo altijd wat misdeelde honk- en softbal-sport. In een kranteninterview zei hij: "Wat hebben wij de mensen te bieden? Honkbal op een veld met zulk hoog gras (hand een halve meter boven de vloer), geen werpheuvel, geen kleedruimte, kleedhokjes zonder water". In 1962 liet hij iemand uit Leiden komen om over gravel op het veld te praten. Eind 1966 werd het pas gestort. Voorbeelden te over hoe moeilijk het allemaal ging en hoe vastberaden men was.

Na enige tijd als enige honkbalclub in het oosten te hebben gepionierd, werd in Hengelo de club Achilles opgericht. Nadien volgden Robur et Velocitas in Apeldoorn en De Terriers en De Ruimte in Enschede. De eerste onderlinge competitie werd gespeeld tussen Uitsmijters I, Uitsmijters II (hoofdzakelijk leerlingen van het Erasmus Lyceum), Achilles I en Achilles II uit Hengelo en het Christelijk Lyceum Almelo. In 1957 werd met het Dr. Druyff-toernooi gestart. Een door Druyff kapotgeslagen knuppel werd gerepareerd en als wisselknuppel gebruikt. Het jaarlijks terugkerende toernooi kreeg alom bekendheid en stond bekend als een goed georganiseerd honkbaltoernooi. Het eerstgehouden toernooi werd door Uitsmijters gewonnen. In een groot verslag in de regionale krant werd van één en ander melding gemaakt. De eerste home-run in Overijssel werd op dit toernooi geslagen door de Uitsmijter Jan Bouwen.

In 1961 werd mede op initiatief van mevr. Honing, gymnastieklerares aan het Erasmus Lyceum, een softbalafdeling opgericht. In 1962 werd onder leiding van de heer Westerink een basketbalafdeling aan de vereniging toegevoegd. Gedurende de wintermaanden, wanneer er niet werd gehonkbald, speelden verschillende leden basketbal. Om dit ook in competitieverband te kunnen doen, werd de afdeling basketbal opgericht. Hierna was de naam Honk-softbal en basketbalvereniging Uitsmijters. Om verschillende o.a. organisatorische redenen werd in 1977 besloten de honk-softbal en de basketbal elk met een eigen vereniging verder te laten gaan. De basketbal onder de naam Basketbalvereniging Uitsmijters en de honk-softbal onder de naam Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55.

Voorzitter Kist en de zijnen hebben lang alles in het werkgesteld om op een echt honkbalveld te kunnen spelen. In het seizoen 1963/1964 werd dit gerealiseerd op het huidige terrein 't Maatveld. Eerst nog zonder omheining en dug-outs. Deze werden later door de gemeente aangelegd. Ook kreeg men later de beschikking over een oude verbouwde Zweedse noodwoning, die als kleedkamer dienst deed. Het gebouwtje deed later dienst als clubgebouw.

Het gebrek aan voldoende kleedgelegenheid met douches en toiletten was er de oorzaak van, dat het jubileum-toernooi op Hemelvaartsdag 1965 beperkt bleef tot een viertal verenigingen. 

Het 25-jarig jubileum werd met verschillende activiteiten op het terrein gehouden, waaronder een wedstrijd tussen een team van Uitsmijters en oud-internationals. Des middags was er een receptie in het restaurant 't Maatveld, alwaar des avonds een feest voor de leden werd gehouden. Uitsmijters wilde toen al graag meer naar "de bewoonde wereld" om de aantrekkingskracht van nieuwe leden te vergroten. Het toen nog aan te leggen sportpark in het Windmolenbroek was toen een optie. Wethouder Stuivenberg memoreerde in zijn toespraak tijdens de receptie, dat Uitsmijters was "ingetekend" in het nog aan te leggen sportveldencomplex in Almelo's nieuwste woonwijk. "Goed doordrammen en dan lukt het wel" zei hij. Uitsmijters hebben toentertijd goed doorgedramd, maar het lukte niet. Reden waarom het niet lukte werd niet gegeven. Namens het gemeentebestuur bood de wethouder een enveloppe met inhoud aan. Namens het bondsbestuur was de heer Van Hattem aanwezig, die een zilveren honkbal aanbood. De Sportraad was vertegenwoordigd door de heren Spaan en Smit, resp. directeur en voorzitter.

Een lachwekkend voorval tijdens de receptie was, dat de heer Spaan met zijn ontvangen consumptiebonnen een drankje bestelde waarvan de kosten boven de waarde van de consumptiebonnen uitsteeg, zodat hij moest bijbetalen. Ook toen was de penningmeester al "zuunig"

Image

Het team van oud internationals

Vanaf het begin is de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging groot geweest. Op en om het terrein werden door de leden diverse werkzaamheden verricht. Ook op het technische vlak heeft men altijd met eigen mensen gewerkt. Toen het mooie 't Maatveld was gerealiseerd werd er ook meer aandacht besteed om meer jeugd aan te trekken. Zo werd er voor honkbal en softbal op de lagere scholen propaganda gemaakt. O.a. werd er een aparte trainingsavond ingesteld voor de jeugd, die na afloop groepsgewijs van het terrein naar de Christoffelstraat werd gebracht. De oudere honkballers werden toentertijd getraind door Nico Beumer. De softbalsters oefenden onder leiding van gymnastieklerares Reina Veenstra. Een man die in die tijd veel voor de vereniging heeft gedaan en betekend was Wim Westerink. Hij was pitcher bij de honkbal en runde de basketbal. In een latere periode was het Jan van der Molen die veel werk voor de vereniging verrichtte. Hij ging met het materiaal "de wijk" in en liet de jeugd daar kennis maken met de honkbalsport. Meerdere jaren kwam hij enkele malen per week vanuit Enschede naar Almelo om trainingen te geven. Ook nu zijn het nog de vrijwilligers die de vereniging in stand houden. Trainingen worden nog steeds door eigen leden verzorgd. Leden en ouders van leden zorgen voor het vervoer naar uitwedstrijden.

De glorietijden van de Uitsmijters waren begin tachtiger jaren. Toen hadden we in totaal 7 teams die deelnamen aan de competitie. 2 senioren honkbalteams, 2 softbalteams, 1 juniorenteam, 1 adspirantenteam en 1 pupillenteam. Het 1e senioren negental heeft in die tijd 2 jaar meegedaan in de 2e klasse landelijk. 

Homeruns in Almelo

Het artikel "Homeruns in Almelo" is door grondig graafwerk van Nico van der Woude tot stand gekomen. Hij heeft naast de gedetailleerde geschiedenis o.a. de verhalen van oud spelers vastgelegd.
Lees

U55 CONTACT

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nt. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 65,
7609 EB. Almelo
tel: 0648580071
E-mail: secretaris@uitsmijters55.nl

Sportveld:
Sportpark Ossenkoppelerhoek,
Maardijk 83c,
7606 KT Almelo
E-mail: info@uitsmijters55.nl

meer ...

U55 INFO

U55 NIEUWSBRIEF

Abonneer je op de SHORT STOP

Powered by MailChimp